Click here to go back to the frontpage
  Ommas berg
 

 

"I say; bless this house with stars. Transfix us with love." (Creation Story; Joy Harjo & Poetic Justice)

Text och bilder © 2010-2023 Ana Danielsson.

linje

 

vatten
© copyright Ana Danielsson 2020-23

I nymånens tid.

Vättern, vackra vatten vid Ommas berg.
Du möter oss med glimrande färger,
dansar till våra trummor.
Ovanför nymånens skära, Venus och Jupiter.
24 mars 2015

 

linje

skywoman
© copyright Ana Danielsson 2013-2023

Omma visar sig i många skepnader

 

linje

"The streams of life flows from the heart of Mother Earth"

heart
Akvarellmålning ©2023 Ana Danielsson

 

Cree-indiansk visdom

När det sista trädet är fällt,
den sista floden förgiftad
och den sista fisken fångad,
 först då kommer människan att upptäcka
att det inte går att äta pengar.

When the last tree is cut down
The last river poisoned
The last fish caught ,
Then only will man discover
That he cannot eat money.

Denna profetia gavs av en gammal cree-indiansk kvinna för mer än 200 år sedan.

 

linje

omma dansar
© copyright Ana Danielsson 2011-2023

Omma dansar med sina döttrar,
en dans för livskraft och beskydd
för djur och växter på hennes berg.

Omberg julafton 2011

 

linje


© copyright Ana Danielsson 2008-2023

"all skönhet, all naturlighet (förstörs) …
det här var rent motbjudande … alla dessa spår av våld"

Andrej Tarkovskij i filmen Offret

 

linje

 

eyes
© copyright Ana Danielsson 2011-2023

Gränsland

I den västerländska kulturen sker idag en återförbindelse med naturen. Detta får inte förväxlas med det gamla idealiserande begreppet 'tillbaka till naturen' utan ska ses som ett framsteg i psykets evolution. Det hävdar den jungianska analytikern Jerome S. Bernstein i sin bok Living in the Borderland. Han har under de senaste tio åren mött ett stigande antal analysander som uttryckt en nära relation med natur, träd och djur. Dessa människor känner en djup sorg inom sig på grund av det sätt vi i vår kultur relaterar till naturen. Bernstein kallar dem borderlandpersoner, ty de lever i ett gränsland och uttrycker en uppstigande psykisk verklighet som pressar på inifrån det kollektivt omedvetna skiktet, för att förkroppsligas av människan. Personligheter med både stark intuition och jagstyrka är pionjärer som plockar upp detta nya steg. Eftersom vår kultur saknar referensramar för upplevelserna blir det svårt att förmedla dem till samtiden. Erfarenheterna är dock mycket viktiga och ger kraft och mening åt borderlanders liv, även om man är tyst och inte berättar om dem.

Bernstein har tidigare arbetat i projekt tillsammans med navajos, han har sedan lärt av deras och Hopis gamla och bor numera i New Mexiko, För navajos liksom andra urfolk är den psykiska förbindelsen med naturen källan till andlig och fysisk hälsa. Störningar och sjukdom uppstår som följsd av att länken till våra psykiska rötter klipps av. Vi kommer alla från stamfolk som levt sammansmälta med naturen, men i Västerlandet startade redan för 3500 år sedan en utveckling som avskilde vårt medvetande från naturen. Patriarkaliska inflytanden tog över Europa och med dem en religion som beskrev en Gud som var distanserad från naturen. Den första hebreiska bibeln (Genesis) säger att människan ska härska över jorden, växter och djur. Det mänskliga jaget blåses upp och slutar i en hybris som nu hotar vår existens. Alla religiösa myter är skapade av människor, de är inte heliga dokument. En 3500 år gammal föreställningsvärld styr oss fortfarande, trots att vetenskap och Darwins evolutionsteori motsäger den. Vi lever i en dubbel verklighet, en kluven värld.

Bernstein ser det som att borderlandpersoner, tillsammans med de urfolk som arbetar efter sina gamla traditioner, utför ett arbete som gagnar allt liv på jorden. De söker balansera obalansen genom att stärka förbindelsen med naturen (våra rötter). Allt levande har en dimension i vilken man kan kommunicera till alla som kan lyssna. En förmåga att på ett transpersonellt plan kommunicera med andra livsformer. Men nu handlar det inte om sammansmältning, utan om att på ett medvetet sätt utveckla denna förmåga. Vi ska förbinda oss med naturen samtidigt som vi tar till vara de framsteg som skett när jaget individualiserats och bejaka vetenskapliga och tekniska framsteg. Denna utveckling kan mycket väl vara avgörande för människans överlevnad.

Magi är en individs förmåga att gå bortom förnuftet och framkalla naturens inneboende kraft, för att påverka något i en given kontext.

 

 

linje

 

 

raven
Raven Woman 2018-2023 © Ana Danielsson

Den djupa glädjen inom mig bubblar när korparna hälsar mig välkommen vid Ommas berg!

 

Korparna kommer!
Fyra gnistrande svarta fåglar flyger lågt ovanför mig.
Landar i tallen på bergets topp. Samtalar länge.
Flyger en efter en mot sydväst.

 

linje

 

urskog
Ombergs gammelskog © 2007-2023 Steve Danielsson

Att gammelskogarna har positiv påverkan på klimatet är nu belagt i en forskarrapport av Dr Micael Jonsson.

 

 

rock
Klippa vid Vättern 2009-2023. Foto © Ana Danielsson

Eliade skriver att animismen (efter grek. Anima = själ) fångar de djupaste föreställningar som shamanismen vilar på. Allt är besjälat, den materiella värld som omger oss genomsyras av en osynlig värld. Shamaner ser och kommunicerar med den osynliga världen. Förvissningen om att allt levande har en själ skapar ett förhållningssätt som ger vördnad och samhörighet med naturen.

 

linje

 

sippa

6 april 2009 - Om Heliga platser

En helig plats är ett område där slöjan mellan världarna är tunn. Närma dig platsen med integritet och otadlighet, annars riskerar du att hamna i fara.

Nu är våren här igen till slut. Som jag väntat! Födelsetid - mirakeltid och blåsipporna blommar ännu en gång över hela Omberg och i Hästholmen. Jag vandrar i skymningen längs pilgrimsstigen mot Ommas berg. En stor röd sol är på väg att sjunka ner i Vätterns vatten. Vita måsar sveper runt över vattenytan och svarta korpar flyger högt och ropar krrr... till varandra.

Ommas berg ruvar i skymningen och skimrar i den nedgående solens varma ljus. Jag ser mot berget, står alldeles still och låter allt komma in i mig, bottna i mig. Ett dimmoln stiger upp ur träddungen vid bergets södra fot. Bildar en gestalt - Omma som står där för att värna sitt berg?

Ett heligt berg äger en stark energi. Det drar till sig både goda och onda krafter. Det som vill gott förstärks men också det som är själviskt, det som görs för egen vinning.

Annika Banfield har på sin blogg skrivit om heliga platser. Om fördärvandet av dem. Såväl i Sverige som över hela världen exploateras och förstörs ofta just de heliga platserna. Klippor i Bohuslän där forntida gravplatser finns och stora ceremonier hållits har sprängts bort av stenindustrin. Navajoindianernas heliga berg Big Mountain exploateras av kolindustrins rovdrift. Lakotas kämpar för sitt Bear Butte, för just där ska man bygga motorcykelbarer! I Arizona har den vackra platsen Sedona - helig för indianerna sedan urminnes tider - av New Agefolket gjorts till en slags Kiviks marknad. I Anderna i Peru översvämmas Q'erofolkets heliga platser av turisthotell.

Varför denna bristande respekt för naturens värden. Denna hybris bland människorna. Allt ska utnyttjas, allt är pengar och vinst ...

Annika skriver: "Varför måste vi kommersialisera, explotera och förstöra allt vi lägger våra händer på? Varför kan vi inte bara VARA på ett ställe, njuta av skönheten och tystnaden och Gåvorna??!"

Jag instämmer helhjärtat! Varför får inget vara ifred? Varför kan vi inte bara vårda, visa omsorg och njuta av naturens livskraft. Lära av den. Vara tysta och ödmjuka. Varför måste vi lämna så mycket spår av oss själva? Varför är våra egon så stora?

Moder jord ger oss allt, men vad ger vi tillbaka till henne?

 

The grand task of sorcerers is to bring forth the idea that, in order to evolve, man must first free his awareness from its bindings to the social order. Once awareness is free, intent will redirect it into a new evolutionary path.
(Don Juan Matus, The Art of Dreaming)

 

linje

 

walking
Detalj ur oljemålning 'Coming together'. Copyright © 2010-2023 Ana Danielsson

 

"Det äkta miraklet är inte att gå på vatten eller i luften, utan att vandra på jorden."
(Thich Nhat Hanh)

 

.linje

 

ommaträd
Ett av Ommas trollträd vid västra branterna. Foto 2009-2023 © Ana Danielsson.

 

linje

 

Omberg i novemberdimma.


Längs en gammal pilgrimstig som leder upp på Omberg söderifrån längs Vätterns strand.

dimma
Vätterstranden 2008. Foto © Ana Danielsson 2008-2023.

 

linje

 

 

Ommas berg

Förr i tiden berättade man rätt ofta att vissa träd kunde tala. Oftast uppmanade de människor att uppträda varsamt och visa hänsyn”. (Ebbe Schön, Älvor, troll och talande träd 2000:142)

Bergets yta täcks av blåsippor, vitsippor, vårlök och ramslök. Överallt blommar det och fåglarna sjunger sina vårsånger. Men när korpen kommer flygande hörs i hans rop en sorgsen och undrande ton. Jag upptäcker under mina vandringar på Ommas stigar att hjulspår efter skogsrmaskiner på otaliga ställen bildar djupa sår i marken. Skogen faller. Liksom i övriga Sverige och över hela jorden fälls nu skog mer än någonsin. Vad jag ser när jag sakta vandrar längs berget är sargade ytor och brist på omsorg.

Låt oss bevara vårt kära vilda och trolska Omberg? Att vårda och samverka med naturen är något helt annat än att våldföra sig på den och omstöpa den efter idéer och föreställningar som kommer ur lusten att kontrollera och härska.

Omberg utsågs till Sveriges första ekopark 2003. Det innebär ett löfte från Sveaskog att bevara bergets natur- och kulturvärden.
Inom världsnaturfondens (WWF) skyddsprogram är en ekopark en ”gåva till Jorden”.

”Jag försöker att behålla en balanserad syn, men det syns mig ibland som om ingenting av vår naturliga värld kommer att lämnas ifred, ingenting är heligt, ingenting är utom fara, allting har ett pris och ingenting har något värde.”
Skeppare på Greenpeaces skepp  Artic Sunrise under arbete i Amazonas - Website Greenpeace

 

 

 

https://www.lavkattan.se - updated on 20230103

All images and text are copyright © 2008-2023 Ana Danielsson. All rights reserved.

  Back to the front page

(You can also click the logobird on any page to go back)